Schemes (models) of certification

Схему (модель) сертифікації визначає ОС під час розгляду заявки з урахуванням бажання заявника, особливостей та стану виробництва конкретної продукції.
Схемами сертифікації, що застосовуються при обов'язковій сертифікації вказані в таблиці (на підставі додатку А ДСТУ 3413) (в таблиці ОС – орган сертифікації продукції):

 

Позна-
чення схеми (моделі)

Проведення робіт щодо продукції, яка сертифікується

Документи, які видаються ОС

Обстежен-
ня вироб-
ництва

Атестація вироб-
ництва

Сертифікація (оцінення) системи управління якістю виробництва

Випробування з метою
сертифікації

Технічний нагляд

Одиничний виріб

Схема 1

Не
прово-
диться

Не
прово-
диться

Не прово-
диться

Проводяться по кожному виробу

Не прово-
диться

Сертифікат відпо-відності на кожний виріб з терміном дії до одного року

Партія продукції

Схема 2

Не
прово-
диться

Не
прово-
диться

Не прово-
диться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені ОС

Не прово-
диться

Сертифікат відпо-
відності на партію з наведенням розміру сертифікованої партії та терміном дії до одного року

Продукція, що випускається серійно

Схема 3

Не
прово-
диться

Не
прово-
диться

Не прово-
диться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС

Проводяться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі і порядку, що встанов-
лені ОС

Сертифікат відпо-відності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою

Схема 4

Прово-
диться

Не
прово-
диться

Не прово-
диться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС

Проводяться в порядку, визначеному ОС, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відпо-
відності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою

Схема 5

Не
прово-
диться

Прово-
диться

Не
прово-
диться

Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС

Проводяться в порядку, визначеному ОС, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відпо-
відності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва

Схема 6

Не
прово-
диться

Не
прово-
диться

Сертифікація проводиться органом сертифікації систем управління якістю (оцінення проводиться
ОС )

Проводяться в порядку, що встановлений ОС

Проводяться в порядку, визначеному ОС та органом сертифікації систем управління якістю

Сертифікат відпо-
відності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням тер-
міну дії сертифіката на систему управ-
ління якістю

 

Схема 1. Сертифiкацiя одиничних виробiв.

Випробування з метою сертифiкацiї проводяться по кожному виробу окремо. На зразок продукцiї, який пройшов сертифiкацiйнi випробування, видається сертифiкат вiдповiдностi на термiн до одного року. У сертифiкатi вiдповiдностi зазначається заводський номер зразка.

Схема 2. Сертифiкацiя партiї продукцiї.

Випробування з метою сертифiкацiї проводяться на зразках, вiдiбраних вiд даної партiї в порядку i в кiлькостi, якi встановленi ОС згiдно з вимогами НД. За позитивними результатами випробувань сертифiкат вiдповiдностi на партiю виробiв (з наведенням кiлькостi сертифiкованої партiї та, за наявності, номерів виробів) видається на термiн, визначений ОС з урахуванням гарантiйного термiну експлуатацiї, але не бiльше одного року. Примітка: Партія продукції - сукупність одиниць продукції одного найменування й однакового позначення, виготовлена за певний час за одних і тих же умов (за ДСТУ 3278).

Схема 3. Сертифікація серійної продукції за результатами аналізування наданої заявником документації та випробувань.

Ця схема передбачає аналізування наданої заявником документації щодо організації виробництва та системи забезпечення якості продукції, що сертифікують, сертифікаційні випробовування зразків продукції та технічний нагляд за її виготовленням з проведенням контрольних випробувань. Кількість зразків продукції, порядок їх відбирання, програма випробувань, порядок та періодичність проведення технічного нагляду визначаються ОС. Сертифікат відповідності на серійну продукцію видається з терміном дії, встановленим у ліцензійній угоді, але не бiльше одного року.

Схема 4. Сертифікація серійної продукції з обстеженням виробництва.

Ця схема передбачає проведення обстеження виробництва, сертифiкацiйнi випробування відібраних на підприємстві-виробнику зразків продукції та технiчний нагляд (контрольнi випробування, поточне обстеження виробництва). Кiлькiсть зразкiв, порядок їх вiдбирання, програма випробувань, порядок i перiодичнiсть технiчного нагляду визначаються ОС. Видається сертифiкат вiдповiдностi з термiном дiї, що встановлюється ліцензійною угодою (до двох років).

Схема 5. Сертифікація серійної продукції з атестацією виробництва.

Ця схема передбачає проведення атестацiї виробництва, сертифiкацiйнi випробування зразкiв, взятих на пiдприємствi-виробнику даної продукцiї, технiчний нагляд (контрольнi випробування продукцiї, контроль атестованого виробництва). Кiлькiсть зразкiв, порядок їх вiдбирання, програма випробувань, порядок i перiодичнiсть технiчного нагляду визначаються ОС. Видається сертифiкат вiдповiдностi з термiном дiї, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням термiну дiї атестата виробництва (до двох рокiв).

Схема 6. Сертифікація серійної продукції з сертифікацією (оціненням) систем управління якістю виробництва.

Ця схема передбачає сертифікацію (оцінення) системи якості виробництва серійної продукції, сертифікаційні випробування відібраних на підприємстві-виробнику даної продукції зразків продукції, технічний нагляд за сертифікованою (оціненою) системою управління якості виробництва сертифікованою продукцією. Кiлькiсть зразкiв, порядок їх вiдбирання, програма випробувань, порядок i перiодичнiсть технiчного нагляду визначаються ОС. Видається сертифiкат вiдповiдностi з термiном дiї, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням термiну дiї сертифiката на систему якостi (до трьох рокiв). При оціненні системи управління якістю оформлюється звіт за результатами оцінення.