Testing for the purpose of certification

Випробування зразкiв продукції з метою сертифiкацiї проводяться виключно ВЛ, якi визначенi ОС у рiшеннi за заявкою. Випробування у ВЛ, що акредитованi лише на технiчну компетентнiсть, виконуються пiд контролем представника ОС.

Зразки продукцiї випробовуються в заявленій комплектації на вiдповiднiсть обов'язковим вимогам чинних в Українi НД, зазначених у рішенні ОС на сертифікацію.

За результатами випробувань ВЛ подає до ОС протокол випробувань продукцiї. Протокол випробувань повинен бути пiдписаний виконавцями робiт i затверджений керiвником ВЛ. Якщо випробування проводились ВЛ, що акредитованi тiльки на технiчну компетентнiсть, протокол випробувань пiдписується представником ОС, пiд контролем якого проводились цi випробування, i затверджується керiвниками ОС i ВЛ (згiдно з ДСТУ 3412).

Протокол випробовувань повинен відповідати вимогам ДСТУ 3412 та ДСТУ ІSO/IEC 17025.

У разi отримання негативних результатiв хоча б за одним з показникiв випробування з метою сертифiкацiї припиняються. Про негативнi результати випробувань ВЛ повiдомляє заявника та ОС, який приймає рiшення щодо припинення або можливостi продовження робiт iз сертифiкацiї.

Повторнi випробування, у разi припинення робiт iз сертифiкацiї, можуть бути проведенi тiльки пiсля подання нової заявки i надання ОС доказiв виконання заявником коригувальних заходiв для усунення причин, що призвели до невiдповiдностi продукції встановленим вимогам.

Зразки продукцiї, що пройшли випробування з метою сертифiкацiї, в тому числi руйнiвнi, залишаються власнiстю заявника.